จดหมายข่าวชา ปีที่ 7 ฉบับที่ 27

จดหมายข่าวชา ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– เส้นทางชาตามรอยพระราชา ณ ไร่ชา 2000
– การปรับปรุงคุณภาพดินและการจัดการแปลงปลูกที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพชา
– ประโยชน์ของ Theanine และ Caffeine ในชา
– กลลยุทธ์การตลาดและการจัดการโซ่อุปทานชาเขียวในประเทศญี่ปุ่น
– คอมบูชามิ้นต์ม็อกเทล


อ่านจดหมายข่าว
การผลิตชาอินทรีย์ หมายถึง ระบบจัดการการผลิตชาแบบองค์รวมโดยยึดหลักธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงการจากปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน น้ำ และอากาศ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม ทำให้ได้ผลผลิตสูงแต่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ
รายละเอียด
กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนโครงการหมู่บ้านแ...
21 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม...


ต้อนรับคณะจากสำนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ...10 เมษายน 2560

มื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ได้ร่วมต้อนรั...


กิจกรรมอบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชา ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับใบชาสดและการผลิตด้วยระบบอินทรีย์ (ครั้งที่ 1) : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน
กิจกรรมอบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชา ตามหลักปฏิบัติทา...7 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา กับอาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล แล...


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน และคณะกรรมการสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน...7 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ได้ร่วมต้อนร...


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ภายใต้การดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิท...7 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ได้ร่วมต้อนร...


ดูกิจกรรมอื่นๆ
asieantealogo
btn_tea 
เว็บไซต์นี้ให้ประโยชน์กับคุณมากน้อยแค่ไหน?